# #

حقوق بیمار

منشور حقوق بیماران

  1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
  2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
  3. حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
  4. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز داری باشد.
  5. دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایت حق بیمار است.

تاریخ : 1403/1/22
در صورت تمایل یک نظر برای این صفحه ارسال بفرمایید