بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

                                                                                                            معرفی مسئول ایمنی بیمار

     نام و نام خانوادگی                      محمدصادق هاشم زاده        

     سمت                                              کارشناس ایمنی بیمار        

    تحصیلات                                        کارشناس پرستاری 

    تلفن داخلی                                             120      

                                                                                                              مروری بر شرح وظایف

این واحد وظیفه مدیریت خطاهای پزشکی را برعهده دارد سه وظیفه عمده بر عهده این واحد قرار دارد :

 

وظیفه اول : ارزیابی خطاهای پزشکی

 

این ارزیابی به دو شکل الف و ب انجام می شود :

الف  شناسایی و ارزیابی خطاهای اتفاق افتاده/ رخ داده در سطح مجتمع و تحلیل ریشه ای (RCA)  آنها در صورتی که Sentinel event  باشد یا تکرار پذیری بالا داشته باشد .

 

روش های جمع آوری اطلاعات :

-         جمع آوری فرم های وقایع ناخواسته و گزارشهای خطا

-         بازدیدهای میدانی ایمنی بیمار

-         بازدید های مدیریتی و جمع آوری نظرات ارائه کنندگان خدمت

-         شکایات ارجاع شده از واحد رسیدگی به شکایات به واحد ایمنی بیمار که موضوع آن آسیب به بیمار می باشد

-         اطلاعات حاصل از روش های فوق و همچنین اقدامات انجام شده جهت کنترل آن ها جمع آوری و دسته بندی گردیده و بصورت ماهیانه به مدیر واحد نظارت بر درمان گزارش می شود .
 

ب  ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی با استفاده از تکنیک (FMEA)

اطلاعات حاصله از فرآیندهای جاری بخش ها که احتمال آسیب به بیمار در این فرآیندها وجود دارد با کمک صاحبان فرآیند شناسایی و با استفاده از شیوه FMEA تحلیل می شود و جهت کاهش خطاهای احتمالی اقدام اصلاحی/برنامه عملیاتی تدوین می گردد و پس از تائید در کمیته مربوطه برنامه عملیاتی مذکور اجرایی و پایش میگردد .

 

وظیفه دوم : برگزاری بازدید از بخشها/واحدها با هدف ارتقای ایمنی :

 

الف) تشکیل تیم ایمنی بیمار و برگزاری بازدیدهای میدانی منظم از واحدها با هدف شناسایی مشکلات و نقاط قابل ارتقا . که این بازدیدها بر اساس چک لیست تدوین شده و توسط کارشناسان واحد های مرتبط بر اساس جدول زمانبندی شده صورت می پذیرد و توسط مسئول واحد مربوطه جمع بندی می شود و سپس در جلسات تیم ایمنی بیمارمشکلات بر اساس اولویت دسته بندی و راه حل های ممکن ارائه و بررسی و تصمیم گیری می شود .

ب) تشکیل تیم بازدید مدیریتی ایمنی بیمار و برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار از واحدها بر اساس جدول زمانبندی شده با هدف تعهد مدیران ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار و رفع مشکلات بخش ها/واحدها در جهت ارتقای ایمنی بیماران که در این بازدیدها شنونده مشکلات بالفعل و بالقوه پرسنل بخش در خصوص ایمنی بیمار هستیم .

 وظیفه سوم : برگزاری و مدیریت کمیته های مرگ و میر مجتمع بیمارستانی

 

بدین منظور لازم است تمامی موارد مرگ و میر رخ داده در سطح مجتمع مشتمل بر موارد مرگ و همچنین خطاهای پزشکی جدی که منجر به آسیب جدی دایمی به بیمار شده اند جمع آوری و بررسی شوند. در مرحله بعد مواردی که لازم است در کمیته های مرگ و میر ۶ گانه مجتمع مطرح شوند به صورت ماهیانه و همچنین بصورت موردی مشخص گردند. و در موارد گزارشات فوری بصورت فوری جلسات برگزار می گردند متعاقباً بعد از تحلیل ریشه ای وقایع نتایج تحلیل در جلسات مطرح شده و جمع بندی نهایی با استفاده از نظرات اعضای کمیته صورت پذیرد. فرآیند تحلیل ریشه ای مرتبط با کمیته، بعد از تشکیل کمیته نیز با استفاده از نتایج استخراج شده از آن تدوین گردیده و به تائید اعضای اصلی رسانده می شود و نهایتاً مصوبات و برنامه عملیاتی حاصله جهت اجرایی شدن از طریق معاونت درمان مجتمع به کلیه مسئولین مربوطه ابلاغ گردیده و جهت استفاده آموزشی به معاونت دانشگاهی نیز مجتمع منعکس می شود .
تلفن تماس: 32590133 - 051  داخلی 120