بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

بهبود کیفیت

بهبود کبفیت در بیمارستان واحدی است کاملا مستقل و زیر نظر مستقیم ریاست بیمارستان ، که با هدف استقرار نظامند خدمات و بهبود وضعیت جاری در بیمارستان ها تشکیل شده است.

در این راستا دانشگاه علوم پزشکی دستورالعمل ها و استانداردهایی را تعریف کرده که درقالب برنامه ای جامع جهت اجرا ی شدن به دفتر بهبود بیمارستان ابلاغ گردیده و این واحد موظف به هدایت تمامی واحدها ی بیمارستان اعم از درمانی و غیر درمانی جهت اجرایی شدن هرچه کاملتر این استانداردهاست . باتوجه به درصد اجرایی شدن برنامه های کیفیت درانشگاه علوم پزشکی به بیمارستان ها درجه ای عطا میکند که به این درجه کیفیت ، درجه اعتبار بخشی گفته میشود

بیمارستان خیریه امام سجاد درحال حاضر دارای نشان درجه دو عالی اعتبار بخشی از دانشگاه علوم پزشکی است که نشان از اسقرار نظامی هماهنگ و با کیفیت در ارایه خدمات به بیماران میباشد.

مدیر بهبود کیفیت به همراه تیم کارشناسان بهبود کیفیت دائما درحال رصد وپایش نحوه ارایه خدمات به بیماران میباشد تا تمامی این خدمات درچهار چوب نظام اعتبار بخشی بیمارستان باشد.

جهت رسیدن به این هدف علاوه بر نظارت مسمتر بر نحوه ارایه خدمات ، برنامه ای توسط مدیران ارشد بیمارستان تدوین گردیده با عنوان برنامه استراتژیک بیمارستان که با افقی سه ساله تلاش میکند تا تمامی فاکتورهای کیفیت بابرنامه ریزی دقیق در موعد مقررو بصورت کامل اجرا گردد. همچنین در این برنامه بلند مدت سه ساله ، سه هدف اصلی را سرلوحه تمامی اهداف خود قرار داده که عبارت است از رعایت ایمنی بیمار، ارتقا کیفیت خدمات و تکریم ارباب رجوع وتمام برنامه ها و فعالیت های بیمارستان براساس این سه محور انجام می گیرد

همچنین از فعال ترین زیر مجموعه های دفتر بهبود کمیته های راهبردی بیمارستان است که با هدف اتکا به خرد جمعی پایه گذاری گردیده و درواقع بازویی اجرایی فعالیت های هر واحدی است که چگونگی ارابه بهتر این خدمات به صورت Teamworking مورد بحث ،بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

بیمارستان خیریه امام سجاد(ع) سه نشان معتبر بهبود کیفیت را در کارنامه خود دارد. علاوه بر نشان درجه دو اعتبار بخشی، نشان بیمارستان دوستدار کودک و نشان بیمارستان ایمن و دوستدار ایمنی را نیز دارا می باشد.

در این بیمارســتان جهــت تکریــم اربــاب رجــوع سامانه رســیدگی به شــکایات و دفتر پیگیری شکایات در بیمارســتان راه انــدازی کــردیده تــا چنانچــه بیمار از نحوه ارائه خدمات شــکایتی داشته باشــد فرم مربوطه را پر میکنــد و. بعــد از دریافــت کــد رهگیری، مســئولین بیمارستان به شکایت بیمار رســیدگی خواهند کرد و تا زمان کســب رضایــت از بیمار مســئله را پیگیری کرده و نتیجه نیز به حراســت دانشگاه علوم پزشکی ارسال خواهد شد.


کیفیت اتفاقی نیست- ساختنی است- آنرا آگاهانه بسازید