بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

                                                                                  معرفی پرسنل دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان

     نام و نام خانوادگی                                مهندس علیرضا حریری

     سمت                                                      کارشناس اعتباربخشی و بهبود کیفیت

    تحصیلات                                               کارشناس ارشد

   تلفن داخلی                                            120

   سوابق                                               کارشناس اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان از سال 1394 تا اکنون

                                                                                                              بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 92 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در هر سال می گردد که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است .

واحد بهبود کیفیت با مساحت تقریبی 15 مترمربع در طبقه منفی یک  واقع شده است. تعداد پرسنل این واحد 1 نفر می باشد .

                                                                                                                                                               شرح وظایف 

1. انتخاب گروه های کاری جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان
2. برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش الزامات اعتباربخشی
3. ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان در راستای مفاهیم اعتبار بخشی
4. تدوین برنامه استراتژیک 3 ساله بیمارستان
5. بازنگری برنامه استراتژیک به طور سالیانه
6. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
7. رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در راستای برنامه استراتژیک
8. تدوین برنامه جامع بهبود کیفیت با موضوعات بالینی و غیر بالینی
9. رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت و برنامه بهبود کیفیت بخش
10. ویرایش و بازنگری خط مشی های کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی
11. تدوین و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی واحد بهبود کیفیت
12. اولویت بندی شاخص های بهبود کیفیت
13. هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی در خصوص احصاء فرآیندهای بخش
14. بازنگری فرآیندهای کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی
15. تهیه و تنظیم چک لیست ممیزی داخلی کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی بیمارستان
16. رهبری و هدایت گروه های آموزش پزشکی در خصوص همکاری با برنامه اعتبار بخشی
17. تدوین خط مشی های راهنمای طبابت بالینی برای 13 گروه آموزش پزشکی
18. انسجام ، هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های مربوط به اعتبار بخشی در واحدهای بالینی و غیر بالینی
19. برگزاری کمیته بهبود کیفیت و هماهنگی با کمیته های بیمارستانی
20. هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با واحد ایمنی بیمار
21. همکاری تنگاتنگ با کمیته مدیریت و رهبری و تیم مدیریت اجرایی
22. پیگیری اجرای سنجه های حقوق گیرنده خدمت از جمله اخذ مجوز از سازمان های پزشکی قانونی بلاخص برای بیماران بین الملل ، برای فرم رضایت آگاهانه جمع آوری و تحلیل نتایج حاصل از تکمیل چک لیست ارزیابی حقوق گیرندگان خدمت و ...
23. هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تهیه برنامه مدیریت خطر و خطا و بازبینی و ویرایش برنامه
24. هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین فرایندهای بخش مربوطه
25. نظارت بر اجرای صحیح برگزاری کمیته ها و پیگیری و رصد مناسب مصوبات از سوی دبیران کمیته های بیمارستانی و پایش فصلی آنها در خصوص مصوبات اجرایی شده و مصوبات انجام نشده و درصد برگزاری کمیته های بیمارستانی و ...
26. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی
27. تدوین تقویم زمان بندی کمیته های بیمارستانی
28. جلب مشارکت و ایجاد خط پاسخگویی و ارتباط با کلیه ذینفعان با تاکید بر حقوق گیرنده خدمت ( بیمار و کارکنان)
29. ابلاغ و تدوین ایین نامه های داخلی مورد نیاز بیمارستان براساس نظام اعتبار بخشی
30. پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان
31. طراحی چک لیست بازدیدهای میدانی از کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
32. هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه

تلفن تماس: 32590133 - 051  داخلی 120