بیمارستان امام سجاد(ع)
  • تلفن تماس : 05132590133

  • آدرس: مشهد - بولوار شهيد آويني - آويني 33 - بيمارستان خيريه امام سجاد (ع)

بخش NICU

اين بخش با هزينه تقريبي 100 ميليون تومان درحال راه اندازي بوده وجهت راه اندازي و تكميل حمايت مالي خيرين را ميطلبد. باتوجه به فقرشديد و كمبود امكانات موجود درمنطقه ، نياز مبرم به اين بخش احساس ميشود كه درصورت تامين منايع به همت خيرين به زودي راه اندازي ميگردد.